top of page

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας

ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ

Αθήνα, 26/11/2015
Αριθ. Πρωτ       49


                                          ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικής Ασφάλισης

Αξιότιμε κε Γενικέ,

1.   Όπως καλά γνωρίζετε, με το άρθρο 19 παρ. 1γ του Ν. 3918/2011 καθορίστηκε ότι ανάμεσα στα άλλα, πόροι του ΕΟΠΥΥ είναι « η προβλεπόμενη εισφορά των συνταξιούχων, που ανέρχεται σε ποσοστό 4% » . Στη συνέχεια με το άρθρο 13 παρ. 17 του Ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4075/2012 αποφασίστηκε ότι « στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος… β) την 1-5-2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης του Προσωπικού της ΔΕΗ ».
Όπως επίσης σας είναι γνωστό, το άρθρο 7 παρ. 1β του Ν.4491/1966 « Περί Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ» ορίζει ότι « οι πόροι της ΔΕΗ δια την δια του παρόντος συνιστωμένην ασφάλισην είναι ……. εισφορά των συνταξιούχων 4% επί των συντάξεων αυτών, κατανεμομένην υπέρ του Κλάδου Υγείας 3% και υπέρ του Κλάδου Προνοίας-Αντιλήψεως 1% ».
Κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το ΙΚΑ-ΤΑΠ/ΔΕΗ από 1/1/2014 επέβαλε αύξηση 1% στην εισφορά των συνταξιούχων της ΔΕΗ υπέρ του Κλάδου Υγείας.
Η ίδια αντιμετώπιση εξακολουθεί και μετά την εφαρμογή του Ν. 4334/2015, όπου στους συνταξιούχους της ΔΕΗ παρακρατείται ποσοστό 7% και όχι 6% που ισχύει για όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας.
Επειδή:
Α-1) Με το άρθρο 19 παρ. 1γ του Ν. 3918/2011 καθορίστηκε στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ενιαία εισφορά εκ ποσοστού 4%,
Α-2) Με άρθρο 1 παρ. 31 του Ν. 4334/2015, η ως άνω ενιαία εισφορά εκ ποσού 4% αυξάνεται στο ποσοστό 6%
Β) Η επιβληθείσα αύξηση επιπλέον 1% στην εισφορά των συνταξιούχων της ΔΕΗ υπέρ του Κλάδου Υγείας με τους δυο προαναφερθέντες νόμους, παραβιάζει την αρχή της ισότητας που προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας μας, περαιτέρω δε είναι ανυπόστατη εν όψει του κανονιστικού χαρακτήρα της.
Γ) Το ΙΚΑ, επί αντίστοιχης νομικής αιτίας, ορθά εξέδωσε τις με Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/39/11-10-2013 ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/25/3-8-2015  Εγκυκλίους του.
Δ) Επειδή την ίδια στάση έπρεπε να επιδείξει και η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΤΑΠ/ΔΕΗ, σαν αυτοτελές Ταμείο που υφίσταται,
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

          I.   Να ακυρωθούν οι πράξεις και οι παραλείψεις του ΙΚΑ-ΤΑΠ/ΔΕΗ, δια των οποίων από 1-1-2014 και μέχρι σήμερα, επιβλήθηκε αύξηση στην εισφορά των συνταξιούχων της ΔΕΗ υπέρ του Κλάδου Υγείας από 3% σε 4%, διατηρουμένης και της κρατήσεως του 1% υπέρ του Κλάδου Προνοίας-Αντιλήψεως, ήτοι σύνολο κρατήσεων 5% , καθώς και η αύξηση στην εισφορά των συνταξιούχων της ΔΕΗ υπέρ του Κλάδου Υγείας από 4% σε 6%, διατηρουμένης και της κρατήσεως του 1% υπέρ του Κλάδου Προνοίας-Αντιλήψεως, ήτοι σύνολο κρατήσεων 7%,
        II.   Να επιστραφεί με διοικητική πράξη, που πρέπει κατά νόμο να εκδοθεί, στον κάθε συνταξιούχο της ΔΕΗ, το ποσό το οποίο το ΙΚΑ-ΤΑΠ/ΔΕΗ παρακράτησε από την σύνταξή του και αντιστοιχεί στην επιβληθείσα αύξηση της εισφοράς του.
Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.
2.       Από το αρμόδιο Τμήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ, ενημερωθήκαμε ότι έχει εγκριθεί από το έτος 2012 κονδύλι για την βοήθεια συνταξιούχων, με την μορφή έντοκου δανείου, που έχουν αυξημένα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσήλια, ειδικές εξετάσεις κλπ.), ή άλλες κοινωνικές τους ανάγκες, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο.
Επειδή υπάρχει πρόβλημα ως προς την είσπραξη των δόσεων από το ΤΑΥΤΕΚΩ, καθόσον του αφαιρέθηκε με νόμο αυτή η δυνατότητα, ο συγκεκριμένος φορέας απευθύνθηκε προς το ΕΤΕΑ, καθ’ ύλην αρμόδιο για την πληρωμή των επικουρικών μερισμάτων και ζήτησε να εξασφαλίσει την είσπραξη από τους ασφαλισμένους, του αντίστοιχου ποσού των δόσεων και την απόδοσή τους στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Παρότι το ΤΑΥΤΕΚΩ από το έτος 2012 έχει αρκετές συναντήσεις και συνομιλίες με τον κ. Πρόεδρο του ΕΤΕΑ και έχει αποστείλει δύο έγγραφα με το σχετικό αίτημα και παρ’ ότι έχουν περάσει πάνω από τρία (3) χρόνια, εντούτοις δεν έχει απαντήσει ακόμα, με αποτέλεσμα να μην εκταμιεύεται το ποσόν που έχει εγκριθεί.
3.       Η προηγούμενες κυβερνήσεις αποφάσισαν ότι οι συνταξιούχοι που έχουν υποστεί όλα τα δεινά της καπιταλιστικής κρίσης, όπως άλλωστε και όλος ο λαός, δεν έχουν ανάγκη από διακοπές έστω και τις πέντε μέρες που προσφέρει ο ΟΑΕΔ και από το έτος 2012 τους εξαίρεσε από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού δείχνοντας έτσι την «στοργή» τους στη «τρίτη» ηλικία.
Πληρώσαμε και πληρώνουμε μια ζωή για τέτοιου και άλλου είδους παροχές όμως συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι κατακτημένες με αγώνες παροχές μας συρρικνώνονται και το μέλλον τους είναι αβέβαιο αλλά και πετιόμαστε έξω από προγράμματα που ανακουφίζουν τη ζωή μας είτε αυτά λέγονται Δελτία Θεραπευτικά και Λουτροθεραπεία, είτε αυτά του κοινωνικού τουρισμού από ΟΑΕΔ και ΕΟΤ που τόσο ανάγκη τα έχουμε και λόγω ηλικίας.
Οι διακοπές είναι δικαίωμα τόσο των συνταξιούχων όσο και των εργαζομένων και δεν δικαιούται κανείς να τους τις αφαιρεί.
4.       Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με την Φ.80000/1093/26 (ΦΕΚ 313/12-2-2014) απόφαση του πρώην Υπουργού Εργασίας για όσους έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν  μετά την 1-9-2013 (δηλ. συνταξιούχοι από 1-10-2013 και μετά)  άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ βοηθήματος.
Είναι μια μονομερής και άδικη απόφαση σε βάρος των συγκεκριμένων συναδέλφων με δυσμενείς επιπτώσεις για αυτούς, αφού προβλέπεται ρήτρα «μηδενικού ελλείμματος».
Επιπλέον, ενώ υπάρχουν ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ μέσα στο 2013, με εντολή του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας, δεν πληρώνονται.
Δεν παραβλέπουμε βέβαια την υπ' αριθμό 7/2007 απόφαση του ΑΕΔ με βάση την οποία έχει κριθεί ο αμιγώς ανταποδοτικός χαρακτήρας του εφάπαξ της ΔΕΗ και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας , βάσει της οποίας η μη χορήγηση και παρακράτηση του εφάπαξ βοηθήματος μπορεί να θεμελιώσει πέρα από αστική και ποινική ευθύνη των υπαιτίων οργάνων της Διοίκησης .
5. Μεγάλη καθυστέρηση παρουσιάζεται στην απονομή των επικουρικών μερισμάτων (πάνω από 20 μήνες). Υπάρχουν συνάδελφοι συνταξιούχοι από το έτος 2010 που δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη οριστικής απονομής.
Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε με τους προηγούμενους Προέδρους του ΕΤΕΑ, παρότι μας διαβεβαίωναν ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα, εντούτοις εξακολουθεί να υφίσταται.
6.  Τελευταία, παρατηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, ανάκληση των αποφάσεων που είχε εκδώσει το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ (μέχρι 1-5-2012 οπότε ιδρύθηκε το ΕΤΕΑ) περί προσωρινής απονομής Επικουρικού Μερίσματος σε συναδέλφους και συναδέλφισσες, κύρια σε τρίτεκνες που αποχώρησαν μέχρι 31/12/2010 και έκαναν χρήση του σχετικού νόμου για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου επικουρικής σύνταξης, τόσου όσου χρειαζόταν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Οι εν λόγω αποφάσεις, κατά την εκτίμησή μας αλλά και την γνωμοδότηση του Νομικού μας Τμήματος, οφείλονται σε εσφαλμένη ερμηνεία του Ν. 3655/2008 αρθρ. 141 παρ. 1. Επιπλέον δεν ερμηνεύουν υπό το πρίσμα της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3996/2011 , της οποίας, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του οικείου νόμου, σκοπός ήτο η διά ρητής διατάξεως κατοχύρωση του δικαιώματος αναγνώρισης επικουρικής ασφάλισης.
Εν κατακλείδι, αγνοεί εντελώς το Π.Δ 245/75 Παρ. 4 και την από 16/5/2011 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ που ΟΜΟΦΩΝΑ (συμπεριλαμβανομένης και της κυβερνητικού Επιτρόπου) έχει κρίνει ότι δικαιούνται εξαγορά πλασματικού χρόνου.
Αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών είναι να ζητείται από τον συνταξιούχο να επιστρέψει όσα χρήματα έχει λάβει σαν επικουρικό μέρισμα, πέρα από το γεγονός ότι του αφαιρείται η περαιτέρω απονομή του.
7.  Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν 4491/1966 «Διά τον υπολογισμόν του συνολικού χρόνου ασφαλίσεως, κλάσμα του έτους κατώτερον των εξ μηνών παραλείπεται, ίσον δε ή ανώτερον του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος». Πλην όμως το ΙΚΑ, καθώς και το ΕΤΕΑ, εντελώς παράνομα, αντισυνταγματικά και αυθαίρετα, χωρίς καμία απολύτως νομική βάση, παραγνωρίζουν και δεν εφαρμόζουν την ως άνω διάταξη και έτσι εκλαμβάνουν λχ το χρόνο 34 έτη, 11 μήνες και 10 ημέρες, ότι δήθεν δεν συνιστά 35ετία κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται με παράνομο και καταχρηστικό τρόπο σύννομα θεμελιωμένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα ασφαλισμένων της ΔΕΗ.

Κύριε Γενικέ,
Υπάρχουν και μια σειρά άλλα θέματα που άπτονται γενικότερου ενδιαφέροντος και επεξεργασίας για τους συνταξιούχους της πατρίδας μας, αλλά αυτά θα τα συζητήσετε με τα θεσμοθετημένα Όργανά μας (Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες κλπ.).
Εμείς σαν Σύλλογος συνταξιούχων της ΔΕΗ που εκπροσωπούμε πάνω από τρεις χιλιάδες τριακόσιους (3.300) συναδέλφους πανελλαδικά, αιτούμεθα άμεσα συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας εκθέσουμε και προφορικά τα αιτήματα που αφορούν τα μέλη μας –και όχι μόνο- και από κοινού θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε λύση για την αντιμετώπισή τους.
Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα.
Διατελούμε μετά τιμής.

                         Για το Δ.Σ του ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Πολύβιος Τσίρκας                        Παναγιώτης Πάλμος

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας
bottom of page