top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ

Ενέργειες του Συλλόγου για τις τρίτεκνες

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.                                    ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του νομίμως συσταθέντος και λειτουργούντος με την υπ’ αριθμό 621/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αριθμό καταχώρισης στα Βιβλία Σωματείων 25309/2004, Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αρ. 11-15, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Διοικητικό του Συμβούλιο.                                           ……………………… Ι. O Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ ΔΕΗ)» έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί με την υπ’ αριθμό 621/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αριθμό καταχώρισης στα Βιβλία Σωματείων 25309/2004, είναι δε μέλος της «Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ (ΟΣΕ-ΙΚΑ)» και εκπροσωπεί πάνω από 3300 μέλη, συνταξιούχους της ΔΕΗ, πανελλαδικά.             Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού μας, σκοποί του Συλλόγου είναι: «1. Η εγγραφή στη δύναμή του όλων των συνταξιούχων της ΔΕΗ και των θυγατρικών εταιρειών της ή άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την ενέργεια και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΠ ή ΔΑΠ/ΔΕΗ, ή σε άλλον Οργανισμό ή Ταμείο. 2. Η ενότητα όλων των συναδέλφων απόμαχων της δουλειάς και η κοινή δράση για την υπεράσπιση και προώθηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους προβλημάτων. 3. Η διεκδίκηση και επίλυση χρόνιων ζητημάτων των συνταξιούχων και καθημερινών προβλημάτων είτε με αγώνα είτε μέσω της δικαστικής παρέμβασης, είτε με οποιαδήποτε μορφή πάλης, που θα κρίνεται κάθε φορά αναγκαία από τα μέλη και το Σύλλογό μας. 4. Η Συνεργασία με τους συλλόγους των εν ενεργεία συναδέλφων και την Ομοσπονδία τους (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) για την από κοινού διεκδίκηση κοινών προβλημάτων. 5 Η εγγραφή και συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ/ΔΕΗ). 6. Η αλληλεγγύη και συναδέλφωση μεταξύ των μελών και όλων των συνταξιούχων μέσα από κοινές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ. Ανάμεσα στα άλλα στόχοι του συλλόγου είναι:             «Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών με την ουσιαστική διεκδίκηση των κοινών προβλημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των».             Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω είναι προφανές, ότι μέλη μας είναι όλοι οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και των θυγατρικών αυτής εταιρειών. Εξ αυτού έχουμε ενεργώς και άμεσο έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαστε ενεργητικά για την άσκηση της παρούσας, καθ’ όσον μέλη μας θίγονται από την ακολούθως αναφερομένη νομικά αβάσιμη πρακτική και συμπεριφορά του ΕΤΕΑ. Ειδικότερα: ΙΙ. Στην υπ’ αριθμό 17/10-5-2011 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) με θέμα «4.2 Εξαγορά χρόνου στην Επικουρική Ασφάλιση ο οποίος στην Κύρια Ασφάλιση έχει αναγνωρισθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν 3655/2008, τόσου όσος απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Κύρια Ασφάλιση» αποφασίσθηκαν ομόφωνα και με την θετική ψήφο της Κυβερνητικής Επιτρόπου, επί λέξει τα ακόλουθα: «1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1) του Ν 1902.1990 –που ισχύουν και στα Ειδικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 9) του ιδίου Νόμου- όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν 1976/1991 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 144 του Ν 3655/2008 και μετέπειτα από την παρ. 17 του άρθρου 10 του Ν 3863/2010 ορίζουν ότι οι ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992 μητέρες τριών παιδιών που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2010 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 2. Επίσης οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν 3655/2008 δίδουν την δυνατότητα στις ασφαλισμένες των Φορέων Κυρίας Ασφάλισης να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο για κάθε παιδί που αποκτούν από 1.1.2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο πλασματικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης, των 4500 και 3500 ημερών ασφάλισης, του ελαχίστου απαιτουμένου χρόνου για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών, καθώς και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 3. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το (γ) σχετικό (ίδετε το υπ’ αριθμό Γ32/402/24.12.2010 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) διαβίβασε στο ΤΑΠ-ΔΕΗ το (δ) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου (ίδετε το υπ’ αριθμό ΑΠΦ10051/23425/1752 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με το οποίο εμμέσως δόθηκε η δυνατότητα συνυπολογισμού του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 (παρ. 1) του Ν 3655/2008 στη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (20) ετών για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μητέρων τριών τέκνων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 4. Αυτό οδήγησε στην αποχώρηση από την υπηρεσία της ΔΕΗ (στις 31.12.2010) περίπου 80 ασφαλισμένων μητέρων τριών τέκνων, που θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στη Κύρια Ασφάλιση λαμβάνοντας υπόψη μέρος ή και ολόκληρο τον πλασματικό χρόνο που δικαιούνται να αναγνωρίσουν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν 3655/2008… Μετά τα ανωτέρω και επειδή: i Με την διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 245/75 (η οποία εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ρητά με νεότερη διάταξη νόμου) θεσπίστηκε η ταυτότητα απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης, δεδομένου ότι ορίζει τα εξής «οι παρά τη ΔΕΗ επικουρικώς ασφαλισμένοι δικαιούνται τακτικού μηνιαίου Επικουρικού Μερίσματος εφόσον τύχουν οριστικής συνταξιοδοτήσεως εξ αυτής». Την εν λόγω ταύτιση του χρόνου απονομής ο νομοθέτης διατηρεί και μετά την αναμόρφωση του ασφαλιστικού με το Ν 2084/1992 και συγκεκριμένα με την παρ. 12 του άρθρου 47 και το άρθρο 53. ii Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 245/75 που προβλέπει την αναγνώριση με εξαγορά ως χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης εκείνου του χρόνου Κύριας Ασφάλισης ο οποίος δεν έχει διανυθεί στην Επικουρική Ασφάλιση της ΔΕΗ, ούτε στην ασφάλιση άλλου Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης (πλασματικός χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης), έχει διατηρηθεί σε ισχύ κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν 2084/1992 και της παρ. 5 εδ. β του άρθρου 5 του Ν 2335/1995 υπό τον εκεί τεθέντα περιορισμό της αναγνώρισης μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος…. Αποφασίζει Ομόφωνα: 1.      Την έγκριση της Εξαγοράς Επικουρικής Ασφάλισης του αναγνωρισμένου στην Κύρια Ασφάλιση Πλασματικού Χρόνου του άρθρου 141 του Ν 3655/2008, μέχρι την συμπλήρωση του ελαχίστου απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στη Κύρια κατά περίπτωση της κάθε τρίτεκνης ασφαλισμένης, που αποχώρησε 31.12.2010 και δικαιώθηκε Κύριας Σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ. Συνεπεία των ανωτέρω, ήτοι δυνάμει και κατόπιν της ως άνω απόφασης του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, η οποία ελήφθη στην 17/10-5-2011 συνεδρίασή του και έλαβε αριθμό 760/10-5-2011 εξεδόθησαν αποφάσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ, με τις οποίες χορηγήθηκε επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος σε ασφαλισμένες της ΔΕΗ, μητέρες τριών τέκνων, οι οποίες πανελλαδικά ανέρχονται περίπου σε (80). ΙΙΙ. Στη συνέχεια και μετά τη διαδοχή του ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΕΤΕΑ, το ΕΤΕΑ ακολούθησε την παρακάτω πρακτική: Η Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ απέστειλε και συνεχίζει να αποστέλλει στις ως άνω ασφαλισμένες τρίτεκνες μητέρες έγγραφα με θέμα «Πρόσκληση σε ακρόαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν 2676/1999», με το οποίο προσκαλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους, πριν από την έκδοση απόφασης ανάκλησης των αποφάσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες σύμφωνα με τα ως άνω αναγνώριζαν και απένειμαν σε καθεμία από αυτές επικουρική σύνταξη. Μετά την ως άνω ακρόαση το ΕΤΕΑ κατά παγία πρακτική εκδίδει διά του Διευθυντού του αποφάσεις, με τις οποίες ανακαλεί τις ως άνω αποφάσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ, διακόπτει την επικουρική συνταξιοδότηση και επιβάλει στην καθεμία από τις ως άνω ασφαλισμένες να επιστρέψουν ως δήθεν αχρεωστήτως εισπραχθέν, το ποσό το οποίο η καθεμία έλαβε από επικουρική σύνταξη, το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 8.000-11.000 ευρώ για την καθεμία από αυτές. Σημειώνεται ότι κατά των ως άνω ανακλητικών αποφάσεων του ΕΤΕΑ, οι ασφαλισμένες ασκούν κατά νόμο ένσταση ενώπιον του αρμοδίου ΔΣ του ΕΤΕΑ, το οποίο όμως με πανομοιότυπες αποφάσεις, απορρίπτει τις ενστάσεις αυτές. ΙV. Είναι βέβαιο, ότι οι ως άνω απορριπτικές ενστάσεις του ΔΣ του ΕΤΕΑ θα εξαφανισθούν από τα Διοικητικά μας Δικαστήρια, καθ’ όσον οι ασφαλισμένες ήδη έχουν προσφύγει σε αυτά. Και τούτο διότι οι ανακλητικές των αποφάσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ αποφάσεις του ΕΤΕΑ σε κάθε περίπτωση είναι ενάντιες στο γράμμα, το πνεύμα και το σκοπό  του Ν. 3655/2008, βάσει του οποίου θεμελιώνεται εν προκειμένω το δικαίωμα στην επικουρική ασφάλιση και επίσης παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ΠΔ 245/1974, οι οποίες ίσχυαν κατά το ένδικο χρονικό διάστημα και συνεχίζουν να ισχύουν, επιβάλλουσες την αρχή της ταυτότητας απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης. Πλην όμως, όπως είναι γνωστό, τα Διοικητικά μας Δικαστήριο βραδυπορούν στον προσδιορισμό των νομίμων και βασίμων προσφυγών, τις οποίες άσκησαν οι τρίτεκνες ασφαλισμένες. Έτσι έχει δημιουργηθεί εξ αποκλειστικής υπαιτιότητας της Διοίκησης η ακόλουθη κατάσταση: Το ΕΤΕΑ αναζητεί άμεσα και με απειλή αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω ΔΟΥ την είσπραξη των καταβληθέντων ποσών από επικουρική σύνταξη μέχρι την έκδοση της ανακλητικής του ΤΑΥΤΕΚΩ απόφασης. Αυτή η πρακτική του ΕΤΕΑ εις βάρος των ως άνω ασφαλισμένων έχει δημιουργήσει σε αυτές πραγματική οικονομική ασφυξία, αναπότρεπτο άμεσο κίνδυνο και κατεπείγουσα περίπτωση, από την οποία απειλείται εις βάρος των ανεπανόρθωτη οικονομική και περιουσιακή βλάβη, καθώς καλείται η καθεμία από αυτές άμεσα να καταβάλει εφάπαξ ποσό 8.000-11.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η καθεμία από τις ως άνω βαριά πληττόμενες ασφαλισμένες δεν έχει την οικονομική δυνατότητα μαζί με την δικαστική προσφυγή να ασκήσει και αίτηση αναστολής, καθ’ όσον τα προς τούτο δικαστικά και δικηγορικά έξοδα είναι δυσβάσταχτα. V. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί, ότι το ΕΤΕΑ ορθώς προέβη σε ανάκληση της 1813/17-6-2011 απόφασης ΤΑΥΤΕΚΩ, πράγμα φυσικά αδύνατο, δεν θα έπρεπε να προβεί σε αναζήτηση των δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κάθε μία από τις ως άνω ασφαλισμένες παροχών από επικουρική σύνταξη εκ ποσού 8.000-11.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Και τούτο διότι:                H πρόσφατη 3531/2013 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχει κρίνει, ότι «αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης - γενική αρχή που ισχύει στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης- η αναζήτηση από ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την είσπραξη τους, αν οι παροχές έχουν μεν καταβλη­θεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος όμως τις έχει εισπράξει καλοπίστως. Η αναζήτηση των εν λόγω παροχών επιτρέπεται μόνον εφόσον κριθεί ότι αυτός που έχει εισπράξει τα αναζητούμενα ποσά τελούσε κατά την είσπραξη τους σε δόλο έναντι του οργανισμού. Η κρίση δε για τη συνδρομή του δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδι­κώς (ΣτΕ: 590/2010, 3322/2008 - πρβλ. και ΣτΕ: 2291/2009,154/2008,1835/2007, 3687/2005, 951/2005, 703/2004 κ.α)».                Προσέτι η σχετική πάγια νομολογία μας έχει κρίνει, ότι η ανάκληση ενεργεί για το μέλλον και αποκλείεται η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την είσπραξης, λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών συνεπειών του μέτρου εις βάρος του λαβόντος (ίδετε ΣτΕ 995, 4772, 4879/1998, 3408/1999). Επίσης σύμφωνα με γενική αρχή του δικαίου των κοινωνικών ασφαλίσεων, η αναζήτηση ποσών, που εισπράχθηκαν από το συνταξιούχο παρανόμως, πλην καλοπίστως, ως εν προκειμένω, αποκλείεται μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την είσπραξή τους, λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται το μέτρο αυτό εις βάρος του συνταξιούχου (ίδετε ΣτΕ. 387/1993, 822/1996, 827/2005, 525/2006, 153/2008, 928/2009). Προσέτι η νομολογία ακόμα και στην περίπτωση, νόμιμης ανάκλησης ευμενούς πράξης, έχει δεχθεί τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης του Δημοσίου έναντι του θιγέντος διοικούμενου (ίδετε ΣτΕ 980/2002, ΔιΔικ 2004, σ. 779, ΝοΒ 2003, σ. 752, ΔΠρΑθ 15588/2003, 1139/2013).                Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω προκύπτει, ότι στην κρινομένη υπόθεση το διαρρεύσαν διάστημα από Ιουνίου-Ιουλίου 2011 (χρονικό διάστημα εκδόσεως των ανακληθεισών αποφάσεων του ΤΑΥΤΕΩ)  έως και Ιουνίου-Αυγούστου 2015(χρονικό διάστημα έκδοσης των ανακλητικών αποφάσεων του ΕΤΕΑ), ήτοι διάστημα πλέον των πέντε ετών συνιστά σύμφωνα με την πάγια νομολογία μας πάροδο ικανού χρόνου και συνεπάγεται εις βάρος καθεμίας από τις ασφαλισμένες απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες, κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλείσει την καταβολή του αναλογούντος ποσού, το οποίο καλόπιστα εισπράχθηκε από τις ασφαλισμένες.                Είναι έτσι αυταπόδεικτο, ότι το ΕΤΕΑ με την ως άνω πρακτική του, μετά πάροδο ικανού χρόνου και δη πλέον της πενταετίας, όλως αιφνιδίως και παρά το νόμο, σε κατάφωρη παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της ασφάλειας δικαίου, με την επιβολή εις βάρος των ως άνω ασφαλισμένων της επιστροφής των ως άνω ποσών ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντων, προκαλεί εις βάρος των απρόβλεπτες και αβάσταχτες οικονομικές συνέπειες, ήτοι την τραγική και υπέρογκη μείωση του ετήσιου εισοδήματός της καθεμίας από αυτές σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά το ποσό των 9.000-11.000 ευρώ.                Πέραν των ως άνω και σε κάθε περίπτωση, σημειώνω, ότι το επιστρεφόμενο στο ΕΤΕΑ ποσό, θα πρέπει να απομειωθεί κατά  το  ποσά των κρατήσεων καθώς και των αναλογούντων φόρων εισοδήματος. Ειδάλλως θα υπάρχει καταστρατήγηση από την Διοίκηση του δικαιώματος, που χορηγούν οι διατάξεις της παρ. 7 του α. 84 του Ν 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3842/2010, σύμφωνα με τις οποίες «Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης», καθ’ όσον απειλείται ήδη παραγραφή της σχετικής αξιώσεώς. VI. Σημειώνουμε, ότι εκ των ασφαλισμένων τριτέκνων, των οποίων τα δικαιώματα πλήττονται από τις αποφάσεις και την πρακτική του ΕΤΕΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέλη του Συλλόγου μας, είναι οι ακόλουθες: 1.        Μαργαρίτα Μαρινοπούλου του Ηλία (ΑΜ ΔΕΗ 92574), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η 1012/Δ1/19-8-2015 απόφαση του Δ/ντη ΕΤΕΑ. 2.        Κυριακή Σαρηκυριακίδου του Θεμιστοκλή, εις βάρος της οποίας απεστάλη η 79616/22-6/2015 πρόσκληση της Δ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφ. ΕΤΕΑ. 3.        Μελπομένη Θεοδώρου του Αποστόλου (ΑΜ ΔΕΗ 76314), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η 388/Δ1/16-3-2015 απόφαση Δ/ντη ΕΤΕΑ. 4.        Αικατερίνη Γεωργιακάκη του Ευτυχίου (ΑΜ ΔΕΗ 90572), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμό 1214/Δ1/25-8-2014 απόφαση του Δ/ντη ΕΤΕΑ και η 104/18-2-20-15 απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ ΕΤΕΑ. 5.        Μαριγούλα Γεωργοπούλου του Μιχαήλ (ΑΜ ΔΕΗ 77052), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμό 180/Δ1/9-2-2015 απόφαση του Δ/ντη ΕΤΕΑ. 6.        Κατερίνα Αυγελή του Χαραλάμπους (ΑΜ  ΔΕΗ 75152), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμό 199/Δ1/10-2-2015 απόφαση Δ/ντη ΕΤΕΑ και 296/29-7-2015 απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ ΕΤΕΑ. 7.        Ζωή Μπακάλη του Κων/νου (ΑΜ ΔΕΗ 92747), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμόν  1077/Δ1/9-9-2015 απόφαση Δ/ντη ΕΤΕΑ. 8.        Όλγα Πολυχρονίδου, (ΑΜ ΔΕΗ Α.Μ-ΔΕΗ 83821), εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμόν  1011/Δ1/19-8-2015 απόφαση Δ/ντη ΕΤΕΑ. 9.        Μελπομένη Θεοδώρου εις βάρος της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμόν  388/Δ1/16-3-2015 απόφαση Δ/ντη ΕΤΕΑ. 10.    Ευαγγελία Ρουσιαμάνη (Α.Μ ΔΕΗ 92297), εις βάρος της οποίας απεστάλη η 105678/20-8-2015 πρόσκληση του ΕΤΕΑ. 11.    Φωτεινή Ευθυμίου (Α.Μ-ΔΕΗ 92747), εις βάρος της οποίας απεστάλη η 133881/29-10-2015 πρόσκληση του ΕΤΕΑ. 12.    Κυριακή Παπαργυρίου, (ΑΜ ΔΕΗ Α.Μ-ΔΕΗ 83821), εις βάρος της οποίας απεστάλη η 13198/22-10-2015 πρόσκληση του ΕΤΕΑ 13.    Μάρθα Κολοκάθη, (Α.Μ-ΔΕΗ 92786), εις βάρος της οποίας απεστάλη η 94564/20-7-2015 πρόσκληση του ΕΤΕΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας Ζητούμε, όπως προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προκειμένου το ΕΤΕΑ να απόσχει από την αναζήτηση των δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για καθεμία από τις ως άνω τρίτεκνες ασφαλισμένες, καθώς και για όλες τις ασφαλισμένες εις βάρος των οποίων το ΕΤΕΑ εξέδωσε ανακλητική της απόφασης του ΤΑΥΤΕΚΩ απόφαση και διέκοψε την επικουρική τους σύνταξη. Σε κάθε περίπτωση να απόσχει το ΕΤΕΑ από την είσπραξη των ως άνω ποσών μέχρι εκδόσεως οριστικής δικαστικής αποφάσεως επί της εν λόγω υπόθεσης. Αθήνα 16/11/2015 Ο Αιτών Σύλλογος

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Βράβευση μαθητών και φοιτητών, που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2023-'24

Βράβευση μαθητών και φοιτητών, παιδιών των εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2023-'23. Για να δείτε ή να κατεβάσετε την

댓글


bottom of page