top of page

Παρέμβαση του Συλλόγου για το Εφάπαξ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ – ΔΕΗ)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ (ΟΣΕ-ΙΚΑ)
Αριστοτέλους 11- 15 – ΤΚ.10432 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-5249317 & 5232602 - FAX 210- 5249331 - email:  pasasdeh@otenet.gr
Ιστοσελίδα:  www.pasas-deh.gr


                                   Προς τους:
1.      Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
2.      Υφυπουργό αρμόδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση Αναστάσιο Πετρόπουλο, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
3.      Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νικόλαο Φράγκο, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
                                 ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ
Του Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ με την επωνυμία « Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ » (ΠΑ.Σ.Α.Σ ΔΕΗ), με έδρα στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αρ. 11-15, νόμιμα συσταθέντος και λειτουργούντος με την υπ’ αριθμό 621/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αριθμό καταχώρισης στα Βιβλία Σωματείων 25309/2004, νομίμως εκπροσωπουμένου.
                                   ………………………
Ο Σύλλογός μας εξ αρχής και με συνέπεια έχει εκφράσει την αντίθεσή του συνολικά στον αντιασφαλιστικό και αντεργατικό Νόμο 4387/2016 και πρωτοστατεί με συνέπεια στον κοινό αγώνα εργαζομένων και συνταξιούχων για την ανατροπή του . Σημειώνουμε ειδικότερα ότι το ως άνω άρθρο 35 του επίμαχου νόμου ενσωματώνει και μονιμοποιεί τις αντισυνταγματικές και παράνομες περικοπές στο δικαιούμενο από τους ασφαλισμένους της ΔΕΗ εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4491/66, οι οποίες επιβλήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 3986/2011 (α. 44 παρ. 5α) και 4024/2011 (α. 2 παρ. 6) και έρχονται σε αντίθεση με τα όσα έχει κρίνει η υπ’ αριθμό 5/2007 απόφαση του ΑΕΔ και η υπ’ αριθμό 3231/2008 απόφαση του ΣτΕ (Ολ.) .
            Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις τ ου άρθρου 35 παραγ. 4αα του Ν 4387/2016 , θεσπίστηκε ότι: « 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.
 α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013:
 αα. Για τους μισθωτούς:
 Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
 *** Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα` αντικαταστάθηκε ως άνω
        με το άρθρο δεύτερο  παρ.4 Ν.4393/2016,ΦΕΚ Α  106/6.6.2016.
 Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ».
            Το Υπουργείο σας με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ80020/34277/Δ15.605/28-7-2016 έγγραφο το οποίο απέστειλε στο αρμόδιο ΤΑΥΤΕΚΩ, ζήτησε από αυτό την υποβολή της γνώμης του Διοικητικού του Συμβουλίου αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα ποιό εδάφιο της ως άνω διάταξης του άρθρου 35 παραγ. 4αα του Ν 4387/2016 θα πρέπει να εφαρμοσθεί σχετικά με το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα των ασφαλισμένων της ΔΕΗ .
            Επ’ αυτού του ζητήματος η σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ -η οποία έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως- καταλήγει ότι εν όψει των όσων έχει κρίνει η υπ’ αριθμό 3231/2008 απόφαση του ΣτΕ (Ολ.), και δη ότι το εφάπαξ βοήθημα έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ποσοστό 60% αναπλήρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 Ν 4387/2016 θα πρέπει να παραμείνει σταθερό για όλα τα έτη του ασφαλιστικού βίου και συνεπώς θα πρέπει να εφαρμοσθεί το πρώτο εδάφιο της παραγ. 4αα του άρθρου 35 Ν 4387/2016, το οποίο προβλέπει: « Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου » και όχι το τρίτο εδάφιο της ως άνω υποπαραγράφου του ως άνω άρθρου, ήτοι η αναλογική αναπροσαρμογή του ποσοστού 60% .
Διατηρώντας τη συνολική μας αντίθεση στο Ν 4387/2016 και ειδικότερα στο α. 35 αυτού, Δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση συντασσόμεθα με την ως άνω ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ και ζητούμε την εκ μέρους υμών αποδοχή της . Διαφορετική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων και εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της υποπαραγράφου 4αα του α. 35 του ως άνω νόμου, θα οδηγήσει σε νέες περαιτέρω αντισυνταγματικές και παράνομες περικοπές του δικαιουμένου εφάπαξ βοηθήματος, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση ακόμα και με το γράμμα και το πνεύμα του Ν 4387/2016 και την Αιτιολογική αυτού Έκθεση και οι οποίες θα μας βρουν ενάντιους .
            Τέλος αιτούμεθα την άμεση καταβολή των δικαιουμένων εφάπαξ βοηθημάτων σε όλους τους συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους και εκκρεμεί η καταβολή τους .

Αθήνα 25/8/2016
                    Εκ μέρους του αιτούντος Συλλόγου
         Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας


      Πολύβιος Τσίρκας                     Παναγιώτης Πάλμος

Παρέμβαση του Συλλόγου για το Εφάπαξ
bottom of page